تاریخ:
دوشنبه/۲۴ خرداد/۱۴۰۰
ساعت:

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

مهندس محمدرضا سلیمیان

مهندس محمدرضا سلیمیان

رئیس هیئت مدیره
مهندس مرتضی الهی دوست

مهندس مرتضی الهی دوست

نائب رئیس هیئت مدیره
مهندس جعفر موذنی

مهندس جعفر موذنی

عضو هیئت مدیره
دکتر علی اصغر صادقی

دکتر علی اصغر صادقی

عضو هیئت مدیره
دکتر فرزام زمانی

دکتر فرزام زمانی

عضو موظف هیئت مدیره
مهندس عباسعلی معینیان

مهندس عباسعلی معینیان

مدیر عامل