تاریخ:
شنبه/۸ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری جلسه GMR دیماه شرکت سیمان سپاهان به صورت مجازی (OnLine)

👥 با حضور مدیر عامل و مدیران محترم شرکت در روز یکشنبه 17دیماه ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات دفتر مدیریت برگزار که موارد ذیل از مهم‌ترین موضوعات جلسه می باشد.

- بررسی عملکرد ماهیانه دی ماه و تجمعی چهارماهه شرکت در قالب گزارش GMR

- بررسی اهداف و برنامه های شرکت طی سه ماهه دوم سال مالی در قالب سیستم OKR